QQ9.6.5.28778勋章墙补丁和防撤回补丁

菠萝资源网 菠萝资源网 广告也精彩
QQ9.6.5.28778勋章墙补丁和防撤回补丁

X:\\Program Files (x86)\\Tencent\\QQ\\Bin\\

直接放入目录下覆盖即可
--------------------------------------------------
QQ9.6.5.28778
https://wwt.lanzouw.com/b031difgh
密码:g94c
客户端官网下载地址:
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/PCQQ9.6.5/QQ9.6.5.28778.exe

版权声明:淡墨源码网 发表于 2022-08-16 0:09:51。
转载请注明:QQ9.6.5.28778勋章墙补丁和防撤回补丁 | 地瓜导航网

暂无评论

暂无评论...